Algemene Voorwaarden

 

1.      Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle offertes, bestellingen, werken, levering van diensten en/of goederen door Arion Facility Services, ook als ze tegenstrijdig zijn met de algemene of bijzondere voorwaarden van de klant, dewelke niet van toepassing zullen zijn. De klant wordt geacht onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te aanvaarden door het enkele feit van bestelling. Afwijkingen gelden enkel indien opgenomen in een door de klant en Arion Facility Services ondertekend contract in welk geval deze verkoopsvoorwaarden voor het overige blijven gelden.

2.      De offertes van Arion Facility Services zijn slechts geldig mits schriftelijke bevestiging door haar gemachtigden en dit voor de periode van 1 maand. Bij eventuele materiële vergissing of indien blijkt dat de informatie op basis waarvan de offerte is gemaakt, door de klant niet correct (fouten, onvolledigheden, verkeerde inschattingen enz.) is gegeven, zal Arion Facility Services de offerte te allen tijde retroactief kunnen rechtzetten, zonder dat de klant welke rechten ook kan putten uit de begane materiële vergissing of uit de niet-correcte informatie.

3.      De werken, diensten en/of goederen worden uitgevoerd/geleverd op tijdstippen die in onderling overleg worden vastgesteld.

De klant garandeert de toegang tot de lokalen en verbindt zich ertoe, naar behoefte, om de airconditioning of de verwarming niet uit te schakelen. Ingeval er leveringstermijnen zouden afgesproken zijn, zijn deze louter indicatief, ze worden verstrekt als aanduiding en kunnen nooit aanleiding geven tot nietigverklaring van de overeenkomst of de bestelling door de klant. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bedongen heeft de klant geen recht op enige schadevergoeding die uit het niet-naleven ervan zou kunnen ontstaan. 

Arion Facility Services behoudt zich het recht om de meer-kost die volgt uit de afwijkingen op de planning op vraag van de klant door te rekenen aan de klant.

4.      Tenzij anders overeengekomen geeft Arion Facility Services haar personeel vrijaf op zon- en wettelijke feestdagen en op extra wettelijke feestdagen (conform sectorale CAO) waarvan het personeel van de klant geniet, met een minimum van 1 dag per jaar ten compensatie van de dag van de Gemeenschap. Deze dagen worden aan de klant doorgerekend en geven geen aanleiding tot een vermindering van een overeengekomen factuurbedrag.

5.      Alle voorafgaandelijk aan deze overeenkomst of in het kader van deze overeenkomst door Arion Facility Services meegedeelde tekeningen, specificaties, benodigdheden, calculaties, planningen, werkmethodes, systemen voor kwaliteitscontroles of documenten, zijn vertrouwelijk en blijven de intellectuele eigendom van Arion Facility Services, ongeacht de wijze van mededeling of de gegevensdrager waarop ze zich bevinden. De prospect of klant mag deze niet aanwenden voor eigen gebruik, buiten de overeenkomst met Arion Facility Services of aan derden meedelen. Bij overtreding van deze verplichting betaalt de prospect of klant naast de volledige schadevergoeding een forfaitaire sanctie van 100.000 €.

6.      Het personeel van Arion Facility Services werkt uitsluitend onder gezag van Arion Facility Services en kan op geen enkel ogenblik als werknemer of uitvoeringsagent van de klant beschouwd worden. De klant is niet gerechtigd over hen enig werkgeversgezag (bv. inzake loon- en arbeidsomstandigheden) uit te oefenen. Arion Facility Services en de klant erkennen dat conform de regelgeving het naleven van de plichten die op hem rusten inzake welzijn op het werk, alsook instructies in uitvoering van het contract, niet beschouwd kunnen worden als enige uitoefening van gezag door de klant op het personeel van Arion Facility Services of onderaannemer. Het instructierecht van de klant ten aanzien van personeel van Arion Facility Services of onderaannemer is beperkt tot het geven van instructies inzake de uitvoering van het voorwerp van het contract, de te volgen handelswijzen en te vervullen taken, inzake het correct gebruik van machines, materieel, goederen en documenten van de klant nodig voor de uitvoering van het contract, instructies en opmerkingen in geval van niet-correcte uitvoering van het voorwerp van het contract (zonder zich uit te strekken tot de uitoefening van het werkgeversgezag zoals het opleggen van disciplinaire sancties waarvoor enkel Arion Facility Services bevoegd is), de naleving van de verplichtingen inzake het welzijn op het werk en enige andere instructies opgenomen in het contract tussen de klant en Arion Facility Services. De klant zal eveneens al zijn wettelijke informatieverplichtingen aan de werknemersvertegenwoordigers m.b.t. (onder)aanneming naleven. Arion Facility Services zal hiervoor op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk kunnen gesteld worden. In geval de klant zijn werknemer(s) of aangestelde opdracht geeft mee te werken met Arion Facility Services, dan blijft deze werknemer of aangestelde onder het gezag en het toezicht van de klant.

7.      De klant dient de verplichtingen na te leven die op hem rusten inzake het welzijn en veiligheid op het werk en verbindt zich hiertoe tot toepassing en naleving van het document “Contract welzijn op het werk – werken met derden”, dit aan te vragen document wordt aangereikt via het digitaal logboek van Arion Facility Services. De klant is op de hoogte van de risico’s eigen aan de werkzaamheden van Arion Facility Services. De klant geeft tijdig alle nodige informatie aan het personeel van Arion Facility Services opdat Arion Facility Services op een veilige manier haar diensten kan uitvoeren. De klant draagt alle verantwoordelijkheid opdat haar ruimten, productiesystemen, machines, materialen en uitrusting steeds in goede staat zijn, onder meer op het vlak van veiligheid, bescherming en werking. Dit betekent dat deze door de klant vóór de tussenkomst van Arion Facility Services in een optimale staat worden gebracht om het risico op ongevallen of schade te vermijden (bv. stilleggen, blokkeren van heropstart, afscherming van gevaarlijke delen). Na tussenkomst van Arion Facility Services zorgt de klant dat deze terug klaar voor gebruik worden gemaakt en doet hiervoor de nodige controles. De klant zorgt ervoor dat in omgevingen waar Arion Facility Services gevraagd wordt met vloeibare middelen te werken, enkel materiaal, goederen of uitrusting aanwezig zijn die hiertegen bestand zijn (bv. spatwater, damp). De klant is verantwoordelijk voor de vochtbestendige afscherming van zijn materiaal, goederen of uitrusting. De klant neemt zonder verwijl corrigerende maatregelen zodra Arion Facility Services heeft gewezen op omgevingsfactoren die de kans verhogen dat Arion Facility Services of haar medewerkers schade kunnen veroorzaken of oplopen. De klant voorziet in de nodige matten, recipiënten of roltafels om gedemonteerde onderdelen op te leggen ter voorkoming van schade aan of slijtage van deze onderdelen. Als de klant Arion Facility Services verzoekt andere dan door Arion Facility Services voorgestelde materialen en/of producten te gebruiken, dan draagt de klant hiervoor de volledige verantwoordelijkheid ten opzichte van haar eigen personeel, Arion Facility Services, (onder)aannemers, andere contractanten en derden. 

8.      Voor zover nodig, staat de klant op zijn kosten in voor alle vereiste toelatingen en vergunningen en dit zonder dat Arion Facility Services ter zake enige verantwoordelijkheid draagt.

9.      Elk geval van overmacht, zoals burger- of buitenlandse oorlog, terrorisme, stakingen, lock-out, sabotage, onlusten, transportonderbrekingen, schaarste van goederen of materiaal, defecten aan werktuigen, machines, gebrek aan drijfkracht, atmosferische omstandigheden, ongevallen, incidenten e.d. en in het algemeen elke oorzaak die gehele of gedeeltelijke schorsing van de prestaties van Arion Facility Services teweegbrengt, zonder zich daarom te beperken tot de hierboven vermelde gevallen, geeft Arion Facility Services het recht haar verplichtingen op te schorten of geheel of gedeeltelijk een einde te stellen aan het huidige contract zonder enig recht van de klant op schadevergoeding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.    De prijzen van Arion Facility Services dekken lonen, sociale lasten, producten, materialen (en eventueel machines), opvolging van de overeenkomst en algemene kosten, tegen de tarieven die gelden op de dag van het voorstel van de schoonmaakovereenkomst. Bij wijziging van één van deze elementen worden de prijzen automatisch en naar verhouding aangepast vanaf de eerste maandfactuur die volgt op de datum van de wijziging. Hiertoe zal gebruik worden gemaakt van de door de ABSU (Algemene Belgische Schoonmaak Unie) gepubliceerde index van de prijsontwikkeling. De prijsaanpassing, in méér of in min, wordt toegepast op 80% van de prijs, in functie van een gewogen gemiddelde van lonen en sociale lasten. Dit gemiddelde wordt bekomen door de minimumlonen en sociale lasten te wegen, voor 90% met het loon en sociale lasten van categorie 1A en voor 10% met het loon en sociale lasten van categorie 4D. Een deel van de prijs gelijk aan 20% blijft vast en wordt niet herzien. De vertrekindex is die van de datum van het voorstel van de schoonmaakovereenkomst of van de laatste prijsherziening, de herzieningsindex is die van de maand van de facturatie. De formule van deze herziening luidt als volgt: oude prijs x (herzieningsindex : vertrekindex) = nieuwe prijs

11.    Behalve indien anders wordt overeengekomen, bevatten de prijzen van Arion Facility Services niet het ophalen van afval en het leveren van verbruiksgoederen voor sanitaire ruimten. De klant draagt alle kosten voor levering van elektriciteit, verwarming, water en het lozen van vervuild water. Indien Arion Facility Services haar werk niet kan aanvatten of voortzetten omwille van enige toestand bij de klant (bv. gebrek aan werk, tijdelijke sluiting door de klant, etc.) en dit geeft aanleiding tot schorsing van de prestaties, dan heeft Arion Facility Services het recht om elke bestaande kost of nieuwe kost die Arion Facility Services hierdoor moet dragen aan de klant te factureren. De klant zal Arion Facility Services steeds minstens 10 dagen op voorhand informeren middels een schrijven (gewone post of via e-mail) over toekomstige dergelijke schorsingen en reactiviteit, zodat Arion Facility Services de nodige formaliteiten kan vervullen om de kosten te beperken. Zo niet wordt elke kost die Arion Facility Services hierdoor moet dragen, aan de klant gefactureerd.

12.    Behoudens andersluidende bepaling op de facturen zijn deze betaalbaar, zonder korting, binnen de 30 dagen na factuurdatum. De BTW is steeds ten laste van de opdrachtgever. Onverminderd de toepassing van artikel 13 laat de niet-betaling van onze facturen ons toe de schoonmaakovereenkomst zonder opzeg te verbreken, zonder afbreuk aan de hierna vermelde punten. Gebrek aan betaling van onze facturen op de vervaldag vernietigt elke door bijzondere voorwaarden toegestane krediettermijn en maakt alle facturen van Arion Facility Services in volle recht opeisbaar.

Gebrek aan betaling van onze facturen op de vervaldag veroorzaakt de eisbaarheid, zonder verdere aanmaning van :

·        een verwijlintrest van 12% per jaar , verschuldigd vanaf de factuurdatum

·        een forfaitaire schade vergoeding van 10%, met een minimum van 25 €

Klachten over de opstelling en de berekening van de facturen moeten binnen de acht dagen na ontvangst worden geformuleerd.

13.    De overeenkomst wordt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, afgesloten voor onbepaalde duur.

Beëindiging van de overeenkomst kan, door beide partijen, slechts bij aangetekend schrijven geschieden. 

De opzegtermijn bedraagt in alle gevallen minimaal 3 maanden en dient in te gaan 3 maanden voor het einde van het lopende schooljaar (voor schoolinstellingen) of 3 maanden voor het verstrijken van de jaarlijkse vervaldag (voor kinderdagverblijven, woonzorgcentra, ziekenhuizen, hotels, theaters, bedrijven, winkels e.d.). In geval van overmacht (staking, machinebreuk, atmosferische omstandigheden, ongevallen, incidenten e.d.) wordt de uitvoering van de overeenkomst geschorst, zonder dat hierdoor de overeenkomst op zich beëindigd wordt. Schorsing van de overeenkomst laat de mogelijkheid tot opzegging onverlet.

Arion Facility Services heeft het recht om van rechtswege en zonder aanmaning een einde te stellen aan de overeenkomst in de hiernavolgende gevallen:

·        niet nakomen door de opdrachtgever van zijn wettelijke of contractuele verbintenissen

·        staking van de beroepsactiviteit van de opdrachtgever

·        staking van betaling, aanvraag om uitstel van betaling of gerechtelijk akkoord, faillissement, overlijden van de opdrachtgever, protest en/of beslag ten laste van de opdrachtgever

In deze gevallen is de opdrachtgever, naast de vervallen en onbetaalde facturen en onverminderd het bepaalde in artikel 12, een vergoeding verschuldigd die forfaitair en onherroepelijk wordt vastgelegd op het omzetcijfer van de overeenkomst gedurende 3 maanden, uit hoofde van winstderving, vergoedingen verschuldigd aan personeel e.d.

Eenzelfde forfaitaire schadevergoeding is verschuldigd in geval de opdrachtgever de overeenkomst beëindigt in de loop van het schooljaar of het dienstjaar en zonder inachtneming van de contractuele opzeggingstermijn van minimaal 3 maanden.

14.    De klant verbindt zich ertoe geen arbeidsverhouding of samenwerking aan te gaan, direct of indirect, met personeel van Arion Facility Services gedurende de looptijd van de schoonmaakovereenkomst en in de periode van 12 maanden die volgt bij beëindiging van de schoonmaakovereenkomst. Elke inbreuk op deze overeengekomen verplichting vormt een oneerlijke aanwerving, op grond waarvan de opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 5.000 € per persoon verschuldigd is, onverminderd het recht van Arion Facility Services om zich te richten tot het (de) desbetreffende personeelslid (-leden) op grond van een schending van zijn/haar (hun) arbeidsovereenkomst.

15.    Arion Facility Services draagt er zorg voor in orde te zijn met de nodige verzekeringen aangaande lichamelijke en stoffelijke schade evenals BA-uitbating.

    Arion Facility Services kan evenwel nooit aansprakelijk gesteld worden voor:

·        breuk aan neonlichten e.d.

·        krassen en/of barsten op ruiten en vensters

·        breuk en schade die voortkomt uit de slechte staat of de slijtage van gebouwen, installaties, meubelen, materieel, vloeren e.d.

In geval van diefstal of onrechtmatige verdwijning van schoonmaakmaterieel en/of –machines eigendom van Arion Facility Services op de werf, zal de schade die ten gevolge hiervan door Arion Facility Services wordt geleden, integraal verhaald worden op de opdrachtgever.

16.    Beide partijen verplichten zich tegenover elkaar om geheimhouding tegenover derden te verzekeren over bedrijfsaangelegenheden van de wederpartij. Schade die voortkomt uit schending van deze verplichting kan volledig verhaald worden op de partij die in gebreke is gebleven.

17.    Arion Facility Services blijft eigenaar van de door haar geplaatste toestellen, gebruikte machines evenals van al het materieel en de verbruiksgoederen ter plaatse gebracht bij de klant. Arion Facility Services heeft aldus onverminderd het recht, bij in gebreke blijven van de klant om tot betaling over te gaan van de facturen, of indien de klant failliet wordt verklaard of in staat van insolventie verkeert, onmiddellijk over te gaan tot het terugnemen van alle goederen eigendom van Arion Facility Services zonder dat de klant of eventueel de curator zich hiertegen kan verzetten. 

18.    In geval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt bevoegd.